Algemene voorwaarden

D’Heldt BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2275 Lille (België), Heihoef 4 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0474.642.675 (hierna “D’Heldt” genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in de verhuur, de levering, de plaatsing en het onderhoud van voedingsmachines voor professioneel gebruik.

 

De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met D’Heldt komt te staan binnen het kader van zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (hierna de “Klant” genoemd).

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied  

 

 • Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in de offerte, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomsten met D’Heldt.

 

 • Het sluiten van een overeenkomst met D’Heldt houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van D’Heldt

 

 • D’Heldt behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden automatisch in werking binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant.

 

Artikel 2 – Overeenkomst

 

 • De offertes van D’Heldt die zij richt aan Klanten zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Niet schriftelijk bevestigde orders van een Klant binden D’Heldt evenmin.

 

 • Alle offertes van D’Heldt worden opgemaakt op basis van de gegevens en wensen van de Klant. Elke wijziging van gegevens en wensen kan aanleiding geven tot een herziening van de voorwaarden zoals opgenomen in de offerte.

 

 • Tussen D’Heldt en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door ofwel de bevestiging van een offerte door de Klant binnen de geldigheidstermijn van de offerte zoals aangegeven op de offerte ofwel de bevestiging van een order per e-mail door D’Heldt.

 

 • D’Heldt is gerechtigd om de betaling van een voorschot van de overeengekomen prijs te vorderen, zoals bepaald in de offerte, in welk geval er pas een overeenkomst tot stand komt na de integrale betaling ervan.

 

Artikel 3 – Prijs

 

 • Tenzij de partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen, zal D’Heldt de overeenkomst uitvoeren tegen de prijs die in de bevestigde offerte tussen D’Heldt en de Klant werd overeengekomen.

 

 • De prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen zijn bovendien exclusief de kosten waarmee de tussenkomst van derde partijen gepaard gaat, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot:

 

 • indien van toepassing: de leveringskost van de fabrikant.

 

 • De prijs wordt opgemaakt op basis van de gegevens die in het bezit zijn van D’Heldt. De Klant verbindt zich er bovendien toe om steeds alle noodzakelijke gegevens aan D’Heldt te verstrekken die nodig zijn om de prijs vast te leggen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat de door hem aangebrachte gegevens in dit kader correct zijn. Het niet voldoen aan deze verplichting stelt D’Heldt in de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst met de Klant op te schorten tot op het moment dat de Klant aan deze verplichting voldoet. Indien achteraf blijkt dat de door de Klant verstrekte gegevens, op basis waarvan de prijs tot stand is gekomen, niet correct waren of intussen zijn gewijzigd, zal dit mogelijk aanleiding geven tot een herziening van de prijs en van de uitvoeringstermijn.

 

 • D’Heldt behoudt zich tot slot uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijs te wijzigen indien, na de totstandkoming van de overeenkomst, één of meer objectieve kostprijsfactoren (zijnde: de prijzen van materialen, grondstofprijzen, loonkost en sociale lasten) een aantoonbare wijziging ondergaan. De prijs kan slechts wijzigen tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs. D’Heldt zal de Klant in voorkomend geval op de hoogte brengen van de prijswijziging.

 

Artikel 4 – Betaling

 

 • Behoudens andersluidende bepalingen, zijn de facturen van D’Heldt betaalbaar uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur op de bankrekening zoals weergegeven op de factuur. Alle betalingen geschieden in EURO.

 

 • Klachten met betrekking tot een factuur zijn enkel ontvankelijk indien de Klant D’Heldt hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengt binnen een termijn van 10 (tien) kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur, zonder dat zulke kennisgeving enige erkenning vanwege D’Heldt van de inhoud ervan zou betekenen. Bij gebreke aan zulke kennisgeving wordt de factuur als door de Klant aanvaard beschouwd zonder enig voorbehoud.

 

 • Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt D’Heldt zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen, dit eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

 

 • Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum zal de Klant tevens automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse interest van 10% verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur op het openstaande factuurbedrag. Bovendien zal de Klant automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire som van 10% op het openstaande factuurbedrag, BTW exclusief, met een minimum van 250,00 EUR, verschuldigd zijn zonder afbreuk te doen aan het recht van D’Heldt om de effectief geleden schade in zulk geval integraal te vorderen van de Klant.

 

 • Een betaling zal eerst worden toegerekend op de verschuldigde interesten en forfaitaire schadevergoedingen en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst opeisbaar zijn.

 

Artikel 5 – Levering

 

 • Indien er in de offerte een termijn werd overeengekomen tot het leveren van de goederen en/of diensten, is deze termijn te allen tijde strikt indicatief en zonder enige resultaatsverbintenis in hoofde van D’Heldt. D’Heldt verbindt zich er nochtans toe haar uiterste best te doen om dergelijke termijnen na te leven. Vertraging in de levering geeft geen aanleiding tot een recht op enige schadevergoeding in hoofde van de Klant, noch een recht om de overeenkomst met D’Heldt te beëindigen.

 

 • Overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd ingevolge eventuele gevallen van overmacht voor de duur van de overmacht of vertragingen te wijten aan een derde en/of de Klant, waaronder doch niet beperkt tot laattijdig door de Klant aan D’Heldt verstrekte informatie die noodzakelijk is om de uitvoering van de overeenkomst aan te vatten.

 

 • De levering van de goederen en/of diensten zal gebeuren op de wijze zoals bepaald in de offerte.

 

 • De kosten die gepaard gaan met de levering zijn ten laste van de Klant, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

 

Artikel 6 – Meerwerken

 

 • Iedere door de Klant bestelde wijziging of meerwerk vereist een schriftelijk akkoord van beide partijen.

 

 • Indien de Klant gedurende de uitvoering van de overeenkomst meerwerken oplegt of wijzigingen bestelt, is D’Heldt gerechtigd om de vooropgestelde uitvoeringstermijn te verlengen.

 

 • De goederen en/of diensten die niet waren voorzien op de datum van de overeenkomst, zoals meerwerken of wijzigingen, worden gefactureerd op basis van:

 

 • voor goederen: de alsdan geldende prijzen van de goederen;
 • voor diensten: de alsdan geldende uurtarieven van D’Heldt.

 

Artikel 7 – Duur en beëindiging

 

 • De overeenkomst tussen D’Heldt en de Klant vat aan op de datum zoals schriftelijk overeengekomen en zal eindigen wanneer de goederen en/of diensten door D’Heldt aan de Klant werden geleverd en de Klant alle verschuldigde betalingen onder de overeenkomst heeft volbracht.

 

 • De Klant is niet gerechtigd om de overeenkomst vroegtijdig op te zeggen, tenzij mits betaling van de volledige prijs zoals overeengekomen met D’Heldt.

 

 • Elke partij heeft het recht om de overeenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, met onmiddellijke ingang, mits schriftelijke kennisgeving per aangetekend schrijven, te beëindigen in de volgende gevallen: (i) indien de andere partij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 7 (zeven) werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende materiële verplichtingen, (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de andere partij, of (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de andere partij.

 

In geval van zulke beëindiging behoudt elke partij zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, interesten en schade die ze hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 

 

Artikel 8 – Verhuur

 

 • Indien de overeenkomst tussen de Klant en D’Heldt (onder andere) bestaat uit de verhuur van goederen, zullen de betreffende gehuurde goederen door D’Heldt ter beschikking worden gesteld van de Klant onder de voorwaarden bepaald in de offerte. D’Heldt zal desgevallend optreden als verhuurder en de Klant als huurder.

 

 • D’Heldt is gerechtigd om de betaling van een waarborgsom te vorderen, zoals bepaald in de offerte, in welk geval de gehuurde goederen pas ter beschikking zullen worden gesteld van de Klant na de integrale betaling ervan aan D’Heldt.

 

 • De gehuurde goederen zullen ter beschikking worden gesteld van de Klant tegen betaling van een huurprijs per maand, zoals bepaald in de offerte, die telkens vooraf betaalbaar is (tenzij anders bepaald in de offerte), onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 3 en artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

 

 • De huurperiode zal ingaan op de in de offerte aangegeven aanvangsdatum voor een in de offerte overeengekomen duur, onverminderd de beëindigingsmogelijkheden zoals bepaald in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

 

Indien partijen een vaste huurperiode overeenkomen, zullen partijen in geen geval gerechtigd zijn om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, tenzij mits betaling van een vergoeding ten belope van de resterende huurgelden die zijn verschuldigd tot het einde van de alsdan geldende huurperiode.

 

De overeenkomst zal voorts telkens stilzwijgend worden verlengd voor opeenvolgende periodes van 12 (twaalf) maanden onder dezelfde voorwaarden, tenzij indien een partij minstens 1 (één maand voor de einddatum van de alsdan lopende termijn aan de andere partij per aangetekend schrijven meedeelt dat zij de overeenkomst wenst op te zeggen.

 

 • Het is de Klant niet toegestaan om de gehuurde goederen onder te verhuren dan wel om de overeenkomst over te dragen aan enige derde partij.

 

 • Onverminderd de verplichtingen zoals opgenomen onder artikel 12 van deze algemene voorwaarden (“Verplichtingen van de Klant”), is de Klant (als huurder) ertoe gehouden om:

 

 • de gehuurde goederen te laten staan waar ze door D’Heldt werden geplaatst;
 • de gehuurde goederen op een nette en zorgvuldige wijze te gebruiken q. door het personeel te doen gebruiken;
 • geen enkele verandering aan de gehuurde goederen aan te brengen of te doen aanbrengen en geen enkele reparatie te verrichten of door een derde te doen verrichten zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van D’Heldt;
 • D’Heldt of namens D’Heldt optredende personen op elk redelijk tijdstip toegang tot de gehuurde goederen te geven, zowel voor enige inspectie van de gehuurde goederen als voor het leveren van diensten;
 • D’Heldt onmiddellijk schriftelijk ervan in kennis te stellen indien de gehuurde goederen beschadigd of verloren raken, door welke oorzaak dan ook, of indien de gehuurde goederen storingen kennen of gebrekkig functioneren;
 • D’Heldt onmiddellijk in kennis te stellen in geval van beslaglegging op goederen en/of vermogensrechten die de Klant onder zich heeft of in geval een curator wordt aangesteld in het kader van het faillissement van de Klant, en de beslag leggende deurwaarder of curator terstond op de hoogte te brengen van het bestaan en de inhoud van de huurovereenkomst met D’Heldt;
 • de gehuurde goederen ter beschikking te stellen van D’Heldt op deze laatste haar eerste verzoek, bij het aflopen van de huurperiode, in dezelfde staat waarin de Klant ze heeft ontvangen, zulks rekening houdend met de normale slijtage;
 • bij het einde van de huurovereenkomst meewerken aan de terugname van de gehuurde goederen door D’Heldt op haar eerste verzoek;
 • het goed tegen nieuwwaarde te verzekeren en gedurende de gehele huurperiode verzekerd te houden.

 

 • D’Heldt (als verhuurder) is ertoe gehouden om de Klant tijdens de duur van de huurperiode functionerende goederen ter beschikking te stellen, mits de gehuurde goederen oordeelkundig worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn vervaardigd en in een goede staat worden gehouden.

 

Artikel 9 – Garantie en klachten

 

 • D’Heldt staat ervoor in om goederen en/of diensten te leveren die overeenstemmen met de in de offerte overeengekomen goederen en/of diensten.

 

 • De Klant verbindt zich ertoe om de goederen en/of diensten na levering door D’Heldt onmiddellijk te onderzoeken op hun conformiteit en zichtbare gebreken. Een eventueel gebrek aan overeenstemming tussen de overeengekomen goederen en/of diensten en de goederen en/of diensten die werden geleverd, dient onverwijld en uiterlijk 10 (tien) kalenderdagen na levering schriftelijk aan D’Heldt te worden meegedeeld.  

 

 • In aanvulling op het voorgaande biedt D’Heldt een commerciële garantie voor gebreken die zich manifesteren binnen de volgende termijn:

 

 • voor nieuwe goederen (en dus niet voor tweedehandsgoederen): 1 (één) jaar vanaf de datum van levering van de goederen;
 • voor wisselstukken: 6 (zes) maanden vanaf de datum van levering van de goederen (i.e. de datum van vervanging);

 

met de uitdrukkelijke uitsluiting van:

 

 • schade door slijtage;
 • glasbreuk;
 • schade aan laadkarren/laadmanden;
 • schade door kalkaanslag;
 • schade door een fout van de Klant of met hem verbonden derde partijen;
 • schade door het gebruik van niet door D’Heldt erkende reinigingsproducten;
 • schade door verkeerd gebruik van het goed, zoals omschreven in de door D’Heldt meegedeelde gebruiksvoorschriften;
 • schade door de infrastructuur van de Klant (waaronder doch niet beperkt tot elektrische aansluitingen, zekeringskasten en waterleidingen);
 • schade door gebruik van voedingskabels andere dan deze die met het goed meegeleverd zijn;
 • schade door de verplaatsing van het goed om de technische delen ervan te bereiken;
 • schade door de verhuizing van het goed.

 

 • Klachten dienen per e-mail (info@dheldt.be) of per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan D’Heldt en dienen zeer nauwkeurig te worden omschreven.

 

 • In geval dat door D’Heldt geleverde goederen en/of diensten in het kader van de overeenkomst met de Klant gebreken zouden vertonen, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een herstelling, vervanging of prijsvermindering waarbij de Klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding, mits deze op objectieve wijze kan worden aangetoond.

 

 • Klachten met betrekking tot goederen en/of diensten die na levering door de Klant of door een derde partij zijn gewijzigd, worden niet in aanmerking genomen.

 

 • De Klant erkent dat de door D’Heldt geleverde goederen onderworpen zijn aan garantiebeperkingen van de producent van de goederen, en stemt ermee in dat zulke garantiebeperkingen rechtstreeks door D’Heldt tegen de Klant kunnen worden ingeroepen.

 

 • De Klant is gehouden om D’Heldt in staat te stellen de klacht te onderzoeken en dient derhalve zijn of haar volledige medewerking te verlenen (waaronder het verlenen van toegang tot het (vermeend) gebrekkige goed).

 

 • De onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en/of diensten geleverd door D’Heldt zal blijken uit de voorbehoudsloze ingebruikneming van de geleverde goederen en/of diensten.

 

Artikel 10 – Gegevensbescherming

 

 • D’Heldt verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant te behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

 • Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacybeleid van D’Heldt, kan hij of zij contact opnemen met D’Heldt via e-mail (info@dheldt.be) of de privacyverklaring raadplegen op de website van D’Heldt (www.dheldt.be).

 

Artikel 11 – Overmacht

 

 • Indien de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht niet kan plaatsvinden, zal de tekortkomende partij de wederpartij hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van 2 (twee) werkdagen na aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht beschouwd: vertragingen of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming of andere meteorologische omstandigheden, elektrische storingen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden.

 

 • In geval de overmachtssituatie een onderbreking van de uitvoering tot gevolg heeft, worden de uitvoeringstermijn en de verplichtingen van de desbetreffende partij in ieder geval van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de dienstverlening weer op te starten. Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.

 

 • Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 20 (twintig) dagen, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan worden gehouden, met uitzondering van de kosten die elke partij reeds heeft gemaakt voorafgaand aan de overmachtssituatie die ten laste van de andere partij zullen zijn.

 

Artikel 12 – Verplichtingen van de Klant

 

 • De Klant is gehouden tot het verstrekken van de correcte en volledige gegevens aan D’Heldt, teneinde haar in staat te stellen een prijs te berekenen die overeenstemt met de werkelijke kostprijs en om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.      

 

 • De Klant is verantwoordelijk voor een goede, veilige en tijdige toegankelijkheid van de plaats waar de goederen en/of diensten door D’Heldt of door D’Heldt aangestelden dienen te worden geleverd, alsook dat D’Heldt of een door D’Heldt aangestelde de mogelijkheid heeft om over de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit, waterafvoer en watertoevoer) te beschikken. Indien de levering door D’Heldt of een door D’Heldt aangestelde niet kan worden uitgevoerd doordat de Klant in gebreke blijft met het voorgaande, zullen de kosten hiervan door D’Heldt volledig worden aangerekend aan de Klant.

 

 • Indien de Klant in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, is D’Heldt gerechtigd de levering op te schorten totdat de verplichtingen door de Klant werden vervuld, waardoor de uitvoeringstermijn in ieder geval wordt verlengd.

 

 • De Klant verbindt zich er voorts toe om de door D’Heldt geleverde goederen uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de door D’Heldt meegedeelde gebruiksvoorschriften, waaronder doch niet beperkt tot:

 

 • voor het doel waarvoor deze werden vervaardigd;
 • in een goede atmosfeer, waarbij de goederen niet in ongunstige omstandigheden of in een lokaal met een slechte atmosfeer (bv. te veel waterdamp, vergassende zuren, andere zuren en bijtende stoffen, vuil, stof of vocht) zullen worden bewaard of gebruikt;
 • het onderhouden ervan op dagelijkse basis;
 • het onderhouden ervan met uitsluitend door D’Heldt erkende reinigingsproducten.

 

 • De Klant verbindt zich ertoe om gedurende de looptijd van de overeenkomst met D’Heldt zich te onthouden om zelf wijzigingen te doen of een derde wijzigingen te laten doen aan de door D’Heldt geleverde goederen.  

 

 • Indien een door D’Heldt geleverd goed gebreken zou vertonen, ongeacht of het gebrek onder een garantie valt zoals bepaald in Artikel 3, is de Klant ertoe gehouden om D’Heldt onmiddellijk na kennisname op de hoogte te brengen van het gebrek op de wijze zoals omschreven in Artikel 9.4.

 

Artikel 13 – Overdracht van eigendom en risico

 

 • De eigendom die rust op goederen die in het kader van de overeenkomst worden geleverd door D’Heldt, met de uitdrukkelijk uitsluiting van goederen die worden geleverd in het kader van een huurovereenkomst met D’Heldt waarvan de eigendom op geen enkel moment overgaat op de Klant, zal pas worden overgedragen aan de Klant bij volledige voldoening door de Klant van de betreffende facturen, inclusief interesten en een voorkomend schadebeding. Niettemin zullen de risico’s van o.a. verlies, schade of vernietiging van zulke goederen integraal worden gedragen door de Klant vanaf de levering aan de Klant.

 

 • Tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen effectief aan de Klant is overgedragen, is het de Klant verboden om over de goederen te beschikken, ze als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. Tot op dat moment zal de Klant er tevens voor zorgen dat de goederen in kwestie duidelijk worden onderscheiden van de goederen van de Klant (door bijvoorbeeld een sticker).

 

 • De Klant verbindt zich ertoe om D’Heldt onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk recht dat een derde op de goederen, waar krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud op rust, zou doen gelden.

 

 • De Klant verbindt zich ertoe om D’Heldt te verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een pand dat niet zijn of haar eigendom is en zal op verzoek van D’Heldt de identiteit van de eigenaar meedelen.

 

 • In geval dat D’Heldt beroep doet op het eigendomsvoorbehoud ten gevolge van de niet-betaling door de Klant, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van D’Heldt op vergoeding van eventuele schade, waaronder doch niet beperkt tot de gederfde winst en andere commerciële schade.

 

 • Kosten die gepaard gaan met of schade veroorzaakt door het terughalen van goederen door D’Heldt uit hoofde van het eigendomsvoorbehoud, vallen ten laste van de Klant.

 

Artikel 14 – Onderhoudsdiensten

 

 • Indien de offerte uitdrukkelijk voorziet in de levering door D’Heldt van diensten van onderhoud met betrekking tot de door haar geleverde goederen, zal deze dienstverlening gebeuren in de tussen D’Heldt en de Klant afzonderlijk gesloten onderhoudsovereenkomst.

 

 • Indien de offerte niet uitdrukkelijk voorziet in de levering door D’Heldt van diensten van onderhoud maar de Klant alsnog diensten van onderhoud door D’Heldt met betrekking tot de door haar geleverde goederen wenst te ontvangen, zal deze dienstverlening gebeuren tegen de alsdan geldende uurtarieven van D’Heldt.

 

 • D’Heldt verbindt zich er toe om de onderhoudsdiensten te leveren in overeenstemming met de normen van vakkundigheid en zorgvuldigheid die redelijkerwijs mogen worden verwacht van een dienstverlener in de sector.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 

 • Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout in hoofde van D’Heldt, is D’Heldt nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, verhoging van algemene kosten, verstoring van de planning, aantasting van de reputatie of enige andere vorm van schade.

 

 • D’Heldt is bovendien nooit aansprakelijk voor schade die niet volgt uit een fout in haar hoofde, waaronder doch niet beperkt tot overmacht, het in gebreke blijven door de Klant bij het nakomen van diens verplichtingen of aangebrachte wijzigingen door de Klant dan wel een derde partij.

 

 • De totale (contractuele en buitencontractuele) aansprakelijkheid van D’Heldt voor directe schade wordt te allen tijde beperkt tot de prijs betaald door de Klant voor de geleverde goederen en/of diensten onder de overeenkomst in kwestie.

 

 • De schade toerekenbaar aan D’Heldt zal, naar keuze van D’Heldt, verholpen worden in natura, door vervanging of herstelling. Wanneer herstel in natura onmogelijk is of een onredelijke werklast met zich meebrengt, zal D’Heldt de prijs zoals vastgelegd in de bevestigde offerte terugbetalen aan de Klant rekening houdend met het genot dat de Klant al heeft gehad van de betreffende goederen en/of diensten.

 

Artikel 16 – Onderaanneming

 

 • D’Heldt is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan één of meerdere onderaannemers, die onder het toezicht van D’Heldt de overeenkomst uitvoeren volgens de regels van de kunst.

 

 • Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout in hoofde van de onderaannemer, is D’Heldt aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de onderaannemer.

 

Artikel 17 – Deelbaarheid

 

 • Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar, nietig, niet-toepasbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In een dergelijk geval zullen D’Heldt en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de betreffende bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 

 • Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 

***

 

Voeg  300,00 toe voor gratis verzending
Your Cart Is Empty

Check out our shop to see what's available